Disclaimer

Disclaimer en copyright:

Vida in Balans stelt geen diagnose en geneest, voorkomt of behandelt geen ziektes. Neem bij medische klachten altijd contact op met een huisarts of medisch specialist. Een behandeling van Vida in Balans vervangt geen medisch onderzoek.

Het nemen van door Vida in Balans voorgestelde middelen, het opvolgen van advies en het uitvoeren van voorgestelde onderzoeken gebeuren op eigen risico.

Vida in Balans spant er zich voor in de inhoud van de site regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Vida in Balans stelt zich niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Vida in Balans mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ook is Vida in Balans niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Verder bent u zelf verantwoordelijk voor alles wat u vanuit de webpagina verzendt. Bij ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan behoudt Vida in Balans zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de site te gebruiken en/of van bepaalde op de site aangeboden diensten gebruik te maken.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door van de site gebruik te maken stemt u in met inhoud en formulering van deze disclaimer.

Copyright:
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vida in Balans verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.